Trường đươc thành lập năm 2006 theo quyết ddinh36/74 QĐUBND Huyện Châu Thành